میگم چقدر پیشانی بلندش شبیه آلبرکاموست میخنده میگه فاطمه کچله همه سرش پیشانیه میگم ولی به لبخندهاش دقت کن شبیه جرج کلونی نیست؟ باز میگه این دو سال هیچ وقت ندیدم لبخند بزنه میگم سبیل هایش شبیه جلال آل احمد بود ها؛ عکسش را از گوشی خودم نشانم میدهد میگوید تو مطمئنی حالت خوبه؟سبیل نداره که.