ملت پاک کردن صورت مساله ایم؛ قاتل ستایش هم اعدام شد . نه تحلیل جامعه شناسانه ای نه اقدام پیشگیرانه نه گزارش روانپزشکی و روانشناسی و نه .... !  ما هم اگر دخترکی داریم از امشب خاطرجمعیم که ریشه جرم خشکیده. خدایا از نادانی خودمان به تو پناه می بریم.