در ترافیک قفل عصرگاهی غیبت تلگرام به صورت آدم زل میزند!