دیشب فکر کردم این سیستم" همراه امتحان بودن و تا صبح بیدار نشستن برای اینکه خوابش نبره" رو تعطیل کنم بخوابم. خودش لازم باشه درس میخونه. بعد از امتحان با سینه ستبر میگه: بد دادم! نمره مال شاگرده؛ چه ده چه بیست. اخم کردم اما ته دلم خوشحالم:)

*عنوان از آقای سعید بی نیاز