حالت چه طوره ؟ کلی ناله و غر جمع کرده بودم گزارش بدم اما دیدم چقدر حالش خسته ست؛ گفتم خوبم آقای دکتر! عالی. گفت پس اینجا چیکار میکنی؟ لبخند زدم؛ گفتم اومدم حال شما رو بپرسم؟ خوبید؟ خودکارش روی میز گذاشت کمی مکث کرد گفت؛ آره . خنده م گرفته بود؛ چه دکتر و مریض عجیبی بودیم! گفت یعنی خوبِ خوبی؟ گفتم خوبِ عالی.