حاشیه خیابون منتظر تپ سی ایستاده بودم؛ یه موتور از کنار من و چند عابر دیگه رد شد گفت: برسونمتون! یه خانوم مسن که عجله هم داشت کمی درباره کرایه بحث کرد و سوار شد. اگر ده سال پیش موتورسواری به یک خانوم میگفت برسونمتون همه یه احوالپرسی جانانه از نسوان خانواده راکب موتور میکردن اما الان نهایتا میتونی تشکر کنی و بگی موتور سوار نمیشم!