میگم حواست باشه از چینی فروشی رد نشیم.

جواب داد: الان همه جا چینی فروشیه! شما دنبال چی هستی!