گفت خوب فکر کن بگو برم یا بمونم؟ گفتم راحت باش؛ دیگه نه موندنت خوشحالم میکنه نه رفتنت ناراحتم میکنه. هر چی فکر میکنم نمیدونم از کی دیگه زنده بودنش اهمیتش رو از دست داد. دروغ نگفتم اما واقعا باید خبردار میشد که...؟