از آدم ها نسخه های ادیت شده نسازیم. فرصت بدیم خودشون باشن؛ ظرفیت و سطح پذیرشمون رو بالا ببریم .درباره دیگران محکم و قاطع نظر ندیم. خیلی از ارزش گذاری های خوب و بد محصول سلیقه ست و صحت چندانی نداره.همه مثل همیم.