حال خوب گاهی یه دستاورده؛ شبیه هر محصول دیگه ای که ما برای حصول به اون متحمل مشقاتی میشیم.عرضم این هست که باید با حال خوب رفتاری مشابه اونکه دیوها با شیشه عمرشون دارن، داشته باشیم و از دستاوردمون با تمام قدرت حفاظت کنیم.