دویدن هات، لبخندهات، چشمهات دنیا را به بهشت بدل میکند.

پیش از تو ما به چه امیدی صبح ها بیدار میشدیم!