به خوب آمدن از قبل فکر میکنیم.اما چرا به خوب رفتن فکر نمیکنیم؟ دیر رفتن روزهای خوش گذشته را میسوزاند.همیشه به وقت باشیم چه در آمدن چه رفتن...