هرشب دعا کنم شاد و سالم باشی اما دور؛ دلم میخواست دلتنگت بشم اما نیستم. به جای همه زحماتت فقط اگر کمی از تیزی کلمات و رفتار و نگاهت کم میکردی غصه ی نبودنتو میخوردم.ولی حالا فقط میگم دور باش و خوب باش.