بدترین انتقامی که یکی میتونه از خودش بگیره اینه که با دیگران شبیه خودشون رفتار کنه.
درباره ی خوبیها تحت فشار قرار میگیریم و محبت دیگران پیش از شادکامی به ما استرس جبران میده.
درباره بدیها از خودمون یکی میسازیم شبیه آدمی که .... .