اگر میشد حسادت رو جراحی زیبایی کرد کمی کوچیکش کرد تلطیفش کرد بدون شک انجام میدادم.