صادق که باشی متوجه میشی هیچ کس جز جهل خودت بهت آسیب نمیزنه.

دیگران فقط وسیله هستند، ما از خودمون لطمه میخوریم.