گفت ۲۶ سالگی خودم رو یادم نیست.

گفتم من یادمه؛ اولین بار ۲۶ ساله بودین که دیدمتون.

اولین بار که دیدمش یه سوالی پرسید گفتم دیگه محاله تحمل کنم ببینمش اما حالا سالهاست که می بینمش و اشتیاق دارم برای دیدنش.