تازه یادگرفتم میشود آدمها را دوست داشت و برایشان نمرد.
میشود کنارشان باشم و همه چیز خوب باشد اما سطحی و معمولی باشم و عمیق نشوم.
میشود از بودنشان خوشحال باشم اما نبودنشان غمگینم نکند و اصلا مهم نباشد!
کلی درسِ سخت یاد گرفتم.