میگفت" تو همه ی این سال ها با هیچ کس انقدر خودم نبودم، هر چی هست بهت میگم."
من دلم میخواست همان آدمی که دیگران می دیدند ببینم. دیگران در او یک فرشته می دیدند و من یک آدم!
 دیگر فهمیده بودم در زندگی هرکس کلی حقیقت وجود دارد که دانستنش به کار ما نمی آید.