گفت چه آرزویی داری؟ یه لیست از موارد مختلف گفتم.
گفت اینها وظایفت هست، آرزو چی؟ برای خودت فقط.
الان از آن پاییز پنج سال گذشته و من یاد گرفتم چیزهایی که فقط به کار خودم می آید و نه دیگران، بی مصرف نیست.
*عنوان از حافظ