از روزی که رشد نمیکنیم قد نمیکشیم (از حیث قدرت روح و توان ذهن) احتمالا داریم پیر میشیم.
ثبات و یکنواختی حتما نشانه جوانی نیست؛ شروع میانسالی ست.