وقتی همه تلاش ما باعث اثرگذاری روی شرایط و تغییر وضعیت نمیشه شاید لازمه جرئت کنیم محیط رو تغییر بدیم.
*عنوان از فاضل نظری