رفته بودم مصاحبه کاری؛هنوز بیست سالم نبود.برادرم همراهم آمد.

یک ساعت منتظر ماندیم مدیر مربوطه نرسید. آرام گفت دیگه نمون؛ گفتم باید بمونم؛ دنبال کارم . گفت دختر فحش دادن که فقط یه شکل به خصوص نداره.عزت نفس داشته باش؛ داری؟ این روزها بعد نه سال باز برگشتم به همین سوال.