فکر میکنم سلسله سوالاتی وجود داره که پیش از این که تصمیم بگیریم فرزند داشته باشیم باید بهش جواب بدیم؛ مثل اینکه آیا ما میتونیم به زندگی یه انسان تازه وارد "معنا" بدیم؟
*عنوان نامِ کتابی از ویکتور فرانکل