داد میزد؛ رگ گردن و پیشانیش متورم شده بود. میگفت : هنوز فرق صورت جلسه و صورت وضعیت رو نمیدونه توقع داره ماهی سه تومن حقوق بگیره.

خواستم بگم حقوق رو بابت چیزهایی میخواد که میدونه؛ نه چیزهایی که نمیدونه.از صدای دادش ترسیدم، نگفتم.

*عنوان نام فیلمی از فردین صاحب الزمانی