به خاطر هیچ احدالناسی قوانین شخصی تان را زیر پا نگذارید و ایمانتان را به قانون های خودتان از دست ندهید.

عزت نفستان را از هر کس دیگری دوست تر داشته باشید.