به خودم قول داده ام سکوت کنم؛ چندان که وقتی دستگاه گوارش اگر به سالی یک ماه امساک منظم محتاج است دستگاه تعقل به بیش ازین مقدار سکوت نیاز دارد. جایت خالی ست که بهم هشدار بدهی آرام بگیرم و یک گوشه بنشینم و ذره ی معلقی نباشم در فضا.

*عنوان از حمیدرضا برقعی