وقتی رفت پیامک فرستاد :ظهر تا حالا انگار چندسال گذشت...تو این چند ساعت چند سال پیر شدم.روز سختی بود فاطمه!

پیرشدن یه پروسه ست که از نقطه مشخصی شروع میشه.مرگ هم.