نزدیک ِنزدیک؛ دوستِ دوست

بعد می بینی یکباره دور میشه و بدون غم و زاری بیزار میشی ازش.

همه چیز به قدری ساده اتفاق می افته که با پیچیده ترین قوانین روابط انسانی قابل تحلیل نیست.