زندگی انقدر ادامه پیدا میکنه که کابوس های ما واقعی بشه در حالی که دیگه نمی ترسیم.

خمیازه میکشیم و میگیم: فقط همین؟! این که تحملش سخت نبود!

*حافظ