نه اینکه فقط خطاست؛ نه!

ما چقدر وقت داریم که برگردیم و تکرار کنیم؟