"دوست داشتن" حس قدرتمندی ست،

آنقدر قدرتمند که می تواند از فرشته ای مقرب شیطان رانده شده بسازد.

*عنوان از سعدی