بنزین زدم اما آمپر بالا نیومد؛چراغ بنزین روشن میگفت هیچی تو باک نیست.
دیدم چقدر حال من و ماشین شبیه هم شده. دوتامون بود و نبود خیلی چیزها دیگه برامون فرقی نداره!