دیروز یه خواب عجیب با موضوعیت این جمله دیدم که میتونم عهد ببندم که دیگه کسی جمله فوق رو از من نخواهد شنید. جهت تضمین هم با خونم پای حرفمو امضا میکنم:)!