از اونهایی که دکمه های منتهی به یقه شان را باز میگذارند میترسم .

از اونهایی که ضاد والضالینشان را میکشند میترسم .

از خودم که یکی به میخ یکی به نعل زندگی میکنم ...