وقتی با افرادی که به جایگاه اجتماعی دیگران خیلی دقت میکنن معاشرت مداوم دارم به دلیلی مثل رابطه فامیلی، بعدش لازم دارم یه دوره پاکسازی روحی داشته باشم باورم نشه زندگی همون شکلی هست که اونها میگن!