چند سال پیش وقتی یکی به نظرم خیلی خوب بود کنارش احساس امنیت میکردم.

الان با گذشت زمان فهمیدم وقتی درباره یکی همه چی خوبه یه پنهانکاری و دروغ لونرفته داره و این یعنی خود ناامنی.