یک وقتی فکر میکردم از آدم ها خسته ام
تازگی فهمیدم از جماعتی خسته ام که خود من هستند در کلام و فکر و رفتار.
آدم از درون خودش به کدام بیرون پناه ببرد که خطا نرفته باشد.
*عنوان نام کتابی از ژوزه ساراماگو