جیب هایم را از دوست داشتنت خالی کردم اما چه کنم تن پوشم از جنس مهر توست.

عریانی را خوش ندارم ولی گاه آدم مجبور میشود ناخوش شود.

*عنوان از حامد ابراهیم پور