با خودم درگیر شدم .من خیلی گله میکنم خیلی معترضم خیلی ناله میکنم؟چی پس ؟

یکی در گوشم گفته خیلی مظلوم نمایی میکنی همیشه و من مبهوت موندم با خودم که اون حرفی که گفت واقعا من بودم؟

*عنوان از مولانا