گفت: " چند ماه یکبار سیگارو ترک میکنم ؛ دیگه حسابش از دستم در رفته.

اوایل ترک میکردم که معتاد سیگار نباشم الان ترک میکنم که یه مدت ازش دور باشم

دوباره که میرم سراغش از قبل بیشتر دوستش دارم""

*عنوان از مولانا