نزدیک پله برقی مترو بودم دیدم خانومی ایستاده و دارد به حرکت پله برقی نگاه میکند.
گفتم خانوم  نترسید دستتون بدین به من بیاید
گفت نمیترسم! فقط نمیتونم بهش اعتماد کنم پام و روش بذارم.
*عنوان از فاضل نظری