تنها کسی را میتوان فریب داد که او پیش تر خود را فریب داده باشد.

علیرضا ایرانمهر