پیش از آمدن جنازه رسیدیم سر قبر؛ برف می بارید

فکر کردم به تاریکی به تنگی دیدم هیچ کدامش دردآور نیست اما سرمای خاک خیس...

خدایا لطفا مرا یک جای گرم بمیران نرم بودنش در اولویت نیست.

*عنوان از فاضل نظری