به خودمان دروغ نگوییم که قرار است چیزی را جبران کنیم فقط میتوانیم آنچه پیش تر شروع شده را ترمیم کنیم و ادامه دهیم