امروز حرارت نفس های خوشبختی را روی پوست صورتم حس میکردم وقتی با مادرم قدم میزدم.

دارم فکر میکنم شیرین تر از اینکه "دارمش" در جهانم نیست.

*عنوان از سیمین بهبهانی