من کدام نیمه ام
نیمی که به سوی تو می دود
نیمی که از تو میگریزد
غارت کردی مرا از خودم!
*عنوان از عراقی