من هرگز نخواستم که از عشق ، افسانه یی بیافرینم .
باور کن .
من می خواستم که با دوست داشتن زندگی کنم...
کودکانه و ساده و روستایی ؛
نادر ابراهیمی