سر فرصت می نشینی و سر رشته ی همه چاله ها و چاه هایی که در آن افتادی پیدا میکنی.

آخرش به خودت میرسی؛ می بینی چقدر به خودت بد کردی و چقدر بدهکاری

و روزی که بخواهی بدهی ات را از خودت وصول کنی...

*سوره قصص آیه 16