گفت منم صبح میام همراهت؛ تا بالا برسیم وقت داریم حرف بزنیم

گفتم نه! من میرم یه چند ساعت دور باشم ار همه که حرف نزنم و نشنوم!

گفت باشه ؛ میریم چند ساعت با هم سکوت میکنیم. قبول؟

*عنوان از حافظ